برخی، از خاطراتی که امروز می‌گویند فرسنگ‌ها فاصله دارند