طرح تشکیل سازمان اجرایی حاشیه شهر مشهد در دولت در حال بررسی است