نماینده زن پارلمان فلسطین آزاد شد اما باید حبس خانگی باشد