وعده شیخ فهد به اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک ایران