صندوق های حمایت از منابع طبیعی در خراسان جنوبی تشکیل می شوند