شطرنج بازان تهرانی فاتح مسابقات پیشکسوتان کشور شدند