برنامه های سالگرد ارتحال امام(ره) با شعار همدلی دولت و ملت همسو باشد