دو بار زباله را در خیابان رها کنید، معادل نرخ یک پراید جریمه می‌شوید!