هدایت جوانان در مسیر ورزش برای کاهش ناهنجاریها ضروریست