منادي: مديران فدراسيون و سازمان ليگ همگي بايد استعفا بدهند و بروند