مدیر برنامه استرلینگ: کرگر یک احمق است، رحیم با لیورپول به هیچ وجه تمدید نمیکند