آموزش و پرورش، نیاز به کمک همه دستگاه‌های اجرایی دارد