افزایش وام خودرو برای مردم بوده، نه سوءاستفاده خودرو‌‌سازان