آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی جمعه برگزار می شود