هارف: با طرف ايراني درباره افراد و اماکن مورد نياز آژانس در حال رايزني هستيم/ خواسته آمريکا از تيم اير