رضا داوری اردکانی: انقلاب کردیم که معرفت، اخلاق و فضیلت حاکم باشد