«دکتر سلام»، کم می‌گوید، گزیده چون دُر/ باید حصار تنگ طنز در کشور را بشکنیم