مراسم دکتر سلام با حضور حداد عادل و ضرغامی برگزار شد