مجمع عمومی خانه احزاب جلسه‌ای برای نظارت بر گفتمان سیاست‌ورزی بین احزاب و تشکل‌ها