خروج از رکود اقتصادی نیازمند حضور جدی بخش خصوصی است