صلح با امریکا معنا ندارد/ پای نظام و انقلاب خواهیم ایستاد