ایجاد الگوریتمی برای حذف انعکاس‌ ناخواسته در تصاویر