فعالان صنایع دستی اردبیل ۱۴ میلیارد ریال تسهیلات بانکی گرفتند