32 مورد حفاری غیرمجاز در حریم آثار تاریخی شهرستان فیروزکوه متوقف شد