یک سوم واحدهای صنفی در کشور بدون پروانه فعالیت می کنند