بازدید معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی از نایین