گودرزی: نیروهای مسلح می توانند در ورزش کشور تاثیرگذار باشند