روحانی: رونق اقتصادی و تعامل مناسب با دنیا دستاورد دولت یازدهم است