بازدید بانوان شرکت کننده در مسابقات قرآن از رسانه ملی