آمریکایی ها در مذاکرات دنبال راه حل منطقی نیستند/در توافق نهایی به حفظ حصار و حریم امنیتی و دفاعی کشو