آخرین رقم مطالبه انجمن قطعه‌سازان از شرکت‌های خودورساز