وزیر قزاق: هفته آینده میزبان نشست مخالفان سوری هستیم