خیرین پروژه های ورزشی را حمایت کنند/راه اندازی مجمع در دو استان