جشنواره خیرین مدرسه ساز در تمامی استان ها برگزار می شود