آیت الله علوی گرگانی:انجام فریضه امربه معروف با مهربانی اثرگذار است