تاکید یک مقام قضایی بر تلاش برای اجرای طرح ساماندهی زندانیان