امام صدر از موسیقی متعهد برای فرهنگ مقاومت استقبال می‌کرد/مشورت کارگردان‌های مسیحی لبنان با رهبر م