جلوگیری از شنا در 212 نقطه کور و حادثه خيز دریای مازندران