آنگلا مرکل: هدف از نشست لتونی مخالفت با روسیه نیست