توافقی نمی‌کنیم که اسرار امنیتی ـ نظامی کشور به خارج درز کند/ اگر دقت نکنیم اسرار کشور از دست می رود