رقابت دانشگاه‌ها با صنعت، عامل کم‌توجهی به تحقیق و پژوهش است