بخش خصوصی باید بازیگردان توسعه فعالیت‎های ICT باشد