رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری معرفی شد