محققان فرانسوی به دیدن سنگ نگاره ها به ایران می آیند