مجتهدی: غرب از غایت عالم دور شده است/کرمانی: نظم عمومی شالوده نظام هستی است