تظاهرات مردم بحرین در اعتراض به دادگاه شیخ علی سلمان