فهم بسیاری از حقایق قرآن در گرو شواهد برون متنی است