قوه قضاییه با تمام قدرت به دولت و ملت برای رفع مشکلات کمک می کند