همدلی گروه های مختلف سیاسی حل مشکلات جامعه را به دنبال دارد