توسعه نواحی صنعتی بهترین راه ایجاد اشتغال در کشور است